Åpenhetsloven

Uttalelse for Geilo Holding AS

1. Om Geilo Holding AS

Geilo Holding AS er et konsern som jobber med destinasjonsutvikling, fritidseiendom og SkiGeilo, og er underlagt det internasjonale samsvarsrammeverket med hensyn til menneskerettigheter og arbeidsrettigheter. Denne uttalelsen har til hensikt a forklare og dokumentere Geilo Holding AS sitt arbeid med menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt tiltakene som er tatt for a etterleve den norske Åpenhetsloven. Vi erkjenner fullt ut vårt ansvar for a respektere menneskerettighetene som fastsatt i den internasjonale menneskerettighetsloven og er forpliktet til å implementere FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak i hele vart selskap og var virksomhet.

2.  Retningslinjer og rammeverk

Geilo Holding AS har innført et sett med retningslinjer i var handbok for a sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bade i egen virksomhet og i var leverandørkjede. Vare etiske retningslinjer forklarer den forventede oppførselen til vare ansatte og interessenter. Vi har ogsa retningslinjer som dekker forretningsetikk, hvitvasking og anti-korrupsjon, samt praksis for HMS pa bygge- og anleggsplass. Det er en forutsetning at utviklingen var gradvis omstilles til det grønne skiftet og at vi aktivt jobber med tema innen klima, natur og miljø. For å sikre at alle vare leverandører og partnere følger vare regler for etisk forretningsatferd, har vi i 2023 innført en egen Partneravtale som skal signeres ved kontraktinngåelse av nye samarbeid.

3.  Aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger

Geilo Holding AS utfører aktsomhetsvurderinger i henhold til due diligence-prosessen anbefalt av OECD, Due Dilligence Guidance for Responsible Business Conduct. Det innebærer:

FORANKRE ANSVARLIGHET I BEDRIFTENS RETNINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER

  1. Utarbeide, godkjenne og kommunisere retningslinjer for ansvarlighet
  2. Forankre retningslinjer i ledelse- og styringssystemer
  3. lnnarbeide retningslinjer i kontrakter og avtaler

KARTLEGG OG VURDER NEGATIV PAVIRKNING KNYTTET TIL VIRKSOMHET

  1. Kartlegge virksomhetens leverand¢rkjede og identifisere risikoer
  2. Dybde-analyser pa de største risikoene for a identifisere negativ pavirkning
  3. Analyser virksomhetens involvering i negativ pavirkning og identifisere tiltak

STANSE, FOREBYGG ELLER REDUSER NEGATIV PAVIRKNING

 1. 3.1 Stans aktiviteter som forarsaker eller bidrar til negativ pavirkning
 2. 3.2 Utarbeide og iverksette planer med forebyggende tiltak

OVERVAK GJENNOMF(l)RING OG RESULTATER

a.  4.1 Monitorer virksomhetens aktsomhetsvurderinger

KOMMUNISERE HVORDAN PAVIRKNINGENE ER HANDTERT

  1. 5.1 Ekstern kommunikasjon pa rutine, tiltak og funn

SØRGE FOR GJENOPPRETTING OG ERSTATNING DER DET ER PÅKREVD

  1. 6.1 Sikre at evt. behov gjenoppretting gjennomføres
  2. 6.2 Sørge for klageordninger som gir mulighet for klage

Var prosess for aktsomhetsvurderinger inkluderer blant annet en leverandørundersøkelse tilsendt alle vare leverandører med spørsmål tilknyttet menneskerettigheter, arbeidsforhold, anti-korrupsjon, klima, natur og miljø, samt hvordan vare leverandører følger opp sine underleverandører. Dette ble utført i fellesskap med konsernet og vi har i 2023 lykkes med en svarprosent pa ca. 25%. Responsen fra undersøkelsen har, i tillegg til egne vurderinger og beløpsstørrelse, vårt underlag for vare risikovurderinger. Majoriteten av vare leverandører er lokalisert i Norge medhovedvekt av norsk arbeidskraft. Utover dette, utgjør en relativt stor andel av vare leverand¢rer mindre lokale aktører ute idistriktene i Norge. Vi har i vare risikovurderinger for 2023 ikke avdekt noen vesentlige brudd, men ser en tendens til at våre leverandører kan strukturere og effektivisere sitt arbeid rundt anti-korrupsjon og klima, natur og miljø. For a øke bevisstheten og kompetansen hos vare leverandører rundt temaene menneskerettigheter, arbeidsforhold, anti-korrupsjon, klima, natur og miljø, innfører vi fra Q3 2023 en Partneravtale som skal signeres av alle vare leverandører og samarbeidspartnere.

4.  Kompetanseheving og opplaæring

Geilo Holding AS har gjennomgatt Åpenhetsloven og tilhørende lovkrav med alle ansatte internt, samt innført en ny felles praksis for handtering av nye leverandører.

5. Rapportering

Vi streber etter a skape en apenhetskultur med kontinuerlig dialog om hva som er og ikke er forenlig med vare verdier og styrende dokumenter. Ansatte oppfordres og pålegges a si ifra og rapportere alle mistenkte eller observerte brudd på lov, etiske retningslinjer eller andre styrende dokumenter. Rapportering gjøres til leder eller gjennomvar digitale løsning for avviksrapportering, hvor man også kan henvende seg anonymt. Eksterne parter kan rapportere ved a sende e-post til [email protected]

6. Veien videre

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av Åpenhetsloven er et kontinuerlig arbeid som vi skal jobbe aktivt med a forbedre ar for ar. l første omgang vil vi fokusere  bedre oppfølging av vare leverandører og passe at de følger våre etiske retningslinjer. Dette innebærer bl.a. signering av var partneravtale, samt flere stikkprøver. Styringsmøtene med leverandører er en viktig arena for bevisstgjøring, kompetanseheving og oppfølging og vil være et naturlig sted a inkludere økt fokus på etterlevelse av menneskerettigheter, arbeidsforhold og klima og natur.

7. Styrets godkjennelse

l samsvar med plikten i den norske Åpenhetsloven offentliggjøres denne uttalelsen i samsvar med styrets godkjennelse.