Åpenhetsloven

- uttalelse for Geilo Holding AS

Sist oppdatert 15. februar 2024

1. Om Geilo Holding AS

Geilo Holding AS er et konsern som jobber med destinasjonsutvikling, fritidseiendom og heisdrift på Geilo, og er underlagt det internasjonale samsvarsrammeverket med hensyn til menneskerettigheter og arbeidsrettigheter. Denne uttalelsen har til hensikt å forklare og dokumentere Geilo Holding AS m/datterselskaper og SkiGeilo AS sitt arbeid med menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt tiltakene som er tatt for å etterleve den norske Åpenhetsloven. Vi erkjenner fullt ut vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene som fastsatt i den internasjonale menneskerettighetsloven og er forpliktet til å implementere FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak i hele vårt selskap og vår virksomhet.

Konsernet Geilo Holding består i hovedsak av to virksomhetsområder; eiendomsutvikling og drift av skisenter. Der eiendomsutviklingen er organisert med et management-selskap, SkiGeilo Utvikling AS, og flere prosjektselskaper. 

Skisenteret og deres tilknyttede virksomheter restaurant, skiskole og skiutleie er organisert i et felles selskap, SkiGeilo AS, men som ulike underavdelinger.

2. Retningslinjer og rammeverk

Geilo Holding AS har innført et sett med retningslinjer i vår håndbok for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Våre etiske retningslinjer forklarer den forventede oppførselen til våre ansatte og interessenter. Vi har også retningslinjer som dekker forretningsetikk, hvitvasking og anti-korrupsjon, samt praksis for HMS på bygge- og anleggsplass. Det er en forutsetning at utviklingen vår gradvis omstilles til det grønne skiftet og at vi aktivt jobber med tema innen klima, natur og miljø. For å sikre at alle våre leverandører og partnere følger våre regler for etisk forretningsatferd, har vi i 2023 innført en egen Partneravtale som skal signeres ved kontraktinngåelse av nye samarbeid.

3. Aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger

Det er gjennomført en aktsomhets- og risikovurdering av eiendomsdelen av konsernet, Geilo Holding AS m/datterselskaper, og en aktsomhets- og risikovurdering av SkiGeilo-delen av konsernet. Dette grunnet at det er to ulike virksomhetsområder, med relativt ulike leverandører og forretningsforbindelser. Eiendomsdelen består av færre og større norske leverandører. I SkiGeilodelen har man et bredere spekter av leverandører, fra lokale mindre selskaper til større norske selskaper og et par større utenlandske selskaper i forbindelse med leveranser av heis og snøproduksjonsutstyr.

Geilo Holding AS og SkiGeilo AS utfører aktsomhetsvurderinger i henhold til due diligence-prosessen anbefalt av OECD, Due Dilligence Guidance for Responsible Business Conduct. Det innebærer:

1. FORANKRE ANSVARLIGHET I BEDRIFTENS RETNINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER
a. 1.1 Utarbeide, godkjenne og kommunisere retningslinjer for ansvarlighet
b. 1.2 Forankre retningslinjer i ledelse- og styringssystemer
c. 1.3 Innarbeide retningslinjer i kontrakter og avtaler

2. KARTLEGG OG VURDER NEGATIV PÅVIRKNING KNYTTET TIL VIRKSOMHET
a. 2.1 Kartlegge virksomhetens leverandørkjede og identifisere risikoer
b. 2.2 Dybde-analyser på de største risikoene for å identifisere negativ påvirkning
c. 2.3 Analyser virksomhetens involvering i negativ påvirkning og identifisere tiltak

3. STANSE, FOREBYGG ELLER REDUSER NEGATIV PÅVIRKNING
a. 3.1 Stans aktiviteter som forårsaker eller bidrar til negativ påvirkning
b. 3.2 Utarbeide og iverksette planer med forebyggende tiltak

4. OVERVÅK GJENNOMFØRING OG RESULTATER
a. 4.1 Monitorer virksomhetens aktsomhetsvurderinger

5. KOMMUNISERE HVORDAN PÅVIRKNINGENE ER HÅNDTERT
a. 5.1 Ekstern kommunikasjon på rutine, tiltak og funn

6. SØRG FOR GJENOPPRETTING OG ERSTATNING DER DET ER PÅKREVD
a. 6.1 Sikre at evt. behov gjenoppretting gjennomføres
b. 6.2 Sørg for klageordninger som gir mulighet for klage

Vår prosess for aktsomhetsvurderinger inkluderer blant annet en leverandørundersøkelse tilsendt alle våre leverandører med spørsmål tilknyttet menneskerettigheter, arbeidsforhold, anti-korrupsjon, klima, natur og miljø, samt hvordan våre leverandører følger opp sine underleverandører. Dette ble utført i fellesskap med konsernet og vi har i 2023 lykkes med en svarprosent på ca. 25%. Responsen fra undersøkelsen har, i tillegg til egne vurderinger og beløpsstørrelse, vært underlag for våre risikovurderinger. Majoriteten av våre leverandører er lokalisert i Norge med hovedvekt av norsk arbeidskraft. Utover dette, utgjør en relativt stor andel av våre leverandører mindre lokale aktører ute i distriktene i Norge. Vi har i våre risikovurderinger for 2023 ikke avdekt noen vesentlige brudd, men ser en tendens til at våre leverandører kan strukturere og effektivisere sitt arbeid rundt anti-korrupsjon og klima, natur og miljø. For å øke bevisstheten og kompetansen hos våre leverandører rundt temaene menneskerettigheter, arbeidsforhold, anti-korrupsjon, klima, natur og miljø, innfører vi fra Q3 2023 en Partneravtale som skal signeres av alle våre leverandører og samarbeidspartnere.

4. Kompetanseheving og opplæring

Geilo Holding AS har gjennomgått Åpenhetsloven og tilhørende lovkrav med alle ansatte internt, samt innført en ny felles praksis for håndtering av nye leverandører.

5. Rapportering

Vi streber etter å skape en åpenhetskultur med kontinuerlig dialog om hva som er og ikke er forenlig med våre verdier og styrende dokumenter. Ansatte oppfordres og pålegges å si ifra og rapportere alle mistenkte eller observerte brudd på lov, etiske retningslinjer eller andre styrende dokumenter. Rapportering gjøres til leder eller gjennom vår digitale løsning for avviksrapportering, hvor man også kan henvende seg anonymt. Eksterne parter kan rapportere ved å sende e-post til [email protected]

6. Veien videre

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av Åpenhetsloven er et kontinuerlig arbeid som vi skal jobbe aktivt med å forbedre år for år. I første omgang vil vi fokusere på bedre oppfølging av våre leverandører og påse at de følger våre etiske retningslinjer. Dette innebærer bl.a. signering av vår partneravtale, samt flere stikkprøver. Styringsmøtene med leverandører er en viktig arena for bevisstgjøring, kompetanseheving og oppfølging og vil være et naturlig sted å inkludere økt fokus på etterlevelse av menneskerettigheter, arbeidsforhold og klima og natur.

7. Styrets godkjennelse

I samsvar med plikten i den norske Åpenhetsloven offentliggjøres denne uttalelsen i samsvar med styrets godkjennelse.